Algemene Voorwaarden

James Ensor - Inspired by light

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties
tussen enerzijds Urban Mapping BV (BTW BE0757.974.628) en anderzijds de
natuurlijke of rechtspersoon die gebruik heeft gemaakt van de diensten en de
producten van Urban Mapping, hierna te noemen "de Klant"

2. Onder "tickets" wordt in deze voorwaarden verstaan:
toegangskaarten

3. Door de bestelling te bevestigen, verklaart de Klant dat hij
kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken
van het contract tussen de partijen, en deze accepteert. De toepassing van deze
algemene voorwaarden vormt een essentiële voorwaarde voor de overeenkomst van
Urban Mapping.

 

4. Urban Mapping treedt op als organisator van het evenement en
als dienstverlener met betrekking tot de kaartverkoop voor haar evenement. De
persoon of het bedrijf dat de bestelling plaatst, is als enige verantwoordelijk
voor het boeken en betalen ervan, zelfs als deze moet worden opgemaakt of naar
een derde partij moet worden gestuurd.

5. De tickets worden verzonden zodra de betaling is ontvangen. De
reservering wordt door Urban Mapping geannuleerd indien de tickets niet binnen
de aangegeven betalingstermijn zijn betaald. BTW, servicekosten en eventuele
belastingen zijn altijd voor rekening van de Klant. Bestelde tickets kunnen
niet worden geruild. De door de klant gemaakte kosten (vervoer, drankjes, enz.)
in verband met het evenement worden in geen geval door Urban Mapping vergoed.

6. Tickets worden gewoonlijk als e-tickets verzonden naar het
e-mailadres dat op het reserveringsformulier is vermeld. Indien de tickets niet
uiterlijk 4 dagen voor het evenement zijn ontvangen, dient de Klant contact op
te nemen met Urban Mapping via het contactformulier onderaan de contactpagina.

 

7. Algemene verkoopvoorwaarden betreffende elektronische tickets:

- Het e-ticket, eens het digitaal op een smartphone is opgeslagen
of afgedrukt is op wit papier, is uw enige toegangskaart voor het evenement en
uitsluitend geldig op de dag en voor de voorstelling die op het ticket vermeld
staat.

- De afdruk moet perfect zijn of het scherm van de smartphone moet
in goede staat zijn en alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder mogelijkheid
tot verwarring. Elke wijziging, het verwijderen van tekst of het onleesbaar
maken van informatie maakt het ticket ongeldig.

- Om te controleren op ongeoorloofd gebruik is het ticket voorzien
van een unieke barcode/QR-code die bij binnenkomst wordt gescand. Elke barcode
komt overeen met één ticket. Dit ticket kan slechts één keer gescand worden op
de aangegeven datum. Als dezelfde barcode meerdere keren wordt getoond, geeft
alleen het eerste ticket dat tijdens de controle wordt gescand toegang tot het
evenement. Houders van gekopieerde tickets wordt de toegang geweigerd. Elke
poging tot misbruik, vervalsing of fraude kan leiden tot juridische stappen.

- In geval van verlies of diefstal worden tickets niet
terugbetaald of geruild. Ongebruikte tickets worden ook niet terugbetaald of
omgewisseld.

- Door het ticket te accepteren, doet de Klant afstand van alle
schadeclaims, om welke reden dan ook, tegen het management van de locatie van
het evenement, de organisatoren en elke andere derde partij die betrokken is
bij het organiseren of organiseren van het evenement.

- Tickets met een gereduceerde prijs zijn alleen geldig voor
tickets met een gereduceerde prijs. Tickets tegen gereduceerd tarief zijn
alleen geldig voor door de overheid erkende personen met beperkte mobiliteit en
één begeleider per gehandicapte persoon.

- Tickets kunnen niet worden geannuleerd of gerestitueerd.

8. Het bedrag van de verkoop kan met de volgende betaalmiddelen
worden geïnd: Bancontact - Payconiq (België), iDEAL (Nederland), Visa,
MasterCard, American Express, Maestro, PayPal. Voor B2B-klanten dient de
betaling van de tickets na bestelling te gebeuren via overschrijving op
volgende rekening: IBAN BE69 7360 7791 1878. Na ontvangst van de betaling zal
Urban Mapping BV een factuur uitreiken voor het totaalbedrag van de bestelde
tickets. Eventuele klachten of geschillen over facturen dienen binnen acht (8)
dagen na factuurdatum per aangetekende brief bij Urban Mapping binnen te zijn.

9. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Urban
Mapping (in het geval van B2B-klanten) mogen tickets niet worden doorverkocht
aan derden in het kader van een commerciële relatie of worden gebruikt in
wedstrijden. In overeenstemming met de bepalingen van de wet op de verkoop van
toegangskaarten voor evenementen (d.d. 30 juli 2013, gepubliceerd op 6
september 2023), is het verboden om:

- regelmatig tickets door te verkopen

- te koop aan te bieden met het oog op regelmatige doorverkoop

- middelen ter beschikking te stellen die gebruikt worden voor
regelmatige doorverkoop

- incidenteel tickets door te verkopen tegen een hogere prijs dan
de vermelde toegangsprijs

- door te verkopen vóór de start van de initiële verkoop

10. Elke overtreding of inbreuk zal worden vervolgd. Urban Mapping
garandeert de echtheid van het ticket voor zover het gekocht is op de website
van Urban Mapping. Het is dus verboden om in te gaan op aanbiedingen van derden
of via andere websites. Koop je ticket niet op straat. Het kan namaak zijn. De
toegang kan op elk moment worden geweigerd of ingetrokken. De door u verstrekte
persoonlijke gegevens worden bewaard om controles uit te voeren om de verkoop
van tickets tegen woekerprijzen op te sporen.

11. Annulering van het evenement door Urban Mapping: in geval van
annulering van een voorstelling door Urban Mapping worden de tickets omgeruild
voor tickets voor een andere voorstelling van het evenement. De oorspronkelijke
tickets worden automatisch ongeldig. De betrokken klanten zullen door Urban
Mapping gecontacteerd worden over de te volgen procedure. In geen geval zal de
waarde van de tickets of andere uitgaven van de klant (vervoer, drankjes, enz.)
in verband met het evenement door Urban Mapping worden terugbetaald.

12. De teksten, de database en de daarin gepubliceerde gegevens,
de lay-out van de pagina's, de foto's en afbeeldingen zijn en blijven
(intellectueel) eigendom van Urban Mapping, haar leveranciers of andere derden
waarmee Urban Mapping overeenkomsten heeft gesloten. Elke vorm van namaak,
publicatie, reproductie of enige andere vorm van misbruik of inbreuk is
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urban Mapping. Het
opslaan en importeren in een database van informatie van de Urban Mapping
website en de betreffende diensten is uitdrukkelijk verboden.

13. Urban Mapping investeert alle nodige middelen om de informatie
op haar website actueel te houden en dus zo correct en volledig mogelijk te
verspreiden. Urban Mapping kan dit echter niet garanderen en kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die wordt
geleden bij het raadplegen of het gebruik van de site, behalve in geval van
bewezen grove nalatigheid van de gebruiker door Urban Mapping. Urban Mapping is
niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht die de uitvoering van de
samenwerking zouden kunnen vertragen of verhinderen. Als gevallen van overmacht
worden met name, maar niet uitsluitend, beschouwd: stakingen, sluitingen,
storingen in de energievoorziening, verkeersproblemen, defecten aan machines,
overheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan, sabotage, epidemieën,
quarantainemaatregelen, natuurrampen, branden, sociale onrust, embargo's of
vertragingen in het vervoer, brandstoftekorten, enz. In geval van overmacht
hoeft Urban Mapping de onvoorziene of onvermijdelijke aard van de situatie niet
aan te tonen.

14. De klant verplicht zich om ervoor te zorgen dat de
persoonlijke gegevens die op het identificatieformulier op de site worden
vermeld bij de bestelling van de tickets correct en volledig zijn. Urban
Mapping behoudt zich het recht voor de bestelling te weigeren of te annuleren
indien fraude wordt vermoed. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de
uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bewaard om de goede werking
van de service van Urban Mapping te garanderen en/of om de correcte uitvoering
van het contract aan te tonen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt door
Urban Mapping en worden doorgegeven aan derden (niet-limitatieve lijst:
organisator, promotor, locatie) die contractueel verbonden zijn met Urban
Mapping voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit kan bewijzen,
heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens en om het
gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te weigeren
door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek aan het e-mailadres admin@urbanmapping.eu of per post aan Urban Mapping, overeenkomstig de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en overeenkomstig het
Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens. Hij heeft ook het recht om de verzending
van reclame via elektronische weg te weigeren door middel van een schriftelijke
aanvraag, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en
overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot regeling van de
verzending van reclame via elektronische weg.

15. Deze algemene verkoopvoorwaarden beheersen alle aspecten van
de contractuele relatie tussen Urban Mapping en de klant, met uitsluiting van
de eigen algemene voorwaarden van de klant. Urban Mapping behoudt zich het
recht voor om de inhoud van de algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde en
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te wijzigen. Wijzigingen zijn van
toepassing vanaf de datum van publicatie op de website, tenzij anders is
bepaald.

16. Herroepingsrecht: overeenkomsten op afstand betreffende de
verstrekking van diensten op het gebied van logies, vervoer, maaltijden en
vrijetijdsbesteding, waarbij de verkoper zich er bij het sluiten van de
overeenkomst toe verbindt deze diensten op een bepaalde datum of gedurende een
bepaalde periode te verlenen, zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van
boek IV "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek
van economisch recht.

17. In het geval dat sommige bepalingen van deze algemene
voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe
deze te vervangen door de meest geschikte clausule om de gemeenschappelijke
bedoeling van de partijen te bereiken.

18. Urban Mapping kan in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld in geval van diefstal of verlies van persoonlijke voorwerpen op de
plaats van de voorstelling waarvoor de tickets werden uitgegeven. Urban Mapping
kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in
de uitvoering van de voorstelling, noch voor de niet-uitvoering ervan ten
gevolge van een plotse panne van de vaste en tijdelijke installaties, het
materiaal en de uitrusting aanwezig op de site, noch in geval van overmacht.
Urban Mapping beschouwt als overmacht elke omstandigheid buiten haar wil die de
normale uitvoering van het contract verhindert, met inbegrip van maar niet
beperkt tot: stakingen, sluitingen, stroomonderbrekingen, verkeersproblemen,
machinebreuk, overheidsmaatregelen en hun gevolgen, sabotage, epidemieën,
quarantainemaatregelen, natuurrampen, brand, sociale onrust, vervoersembargo's
of vertragingen, brandstoftekorten, enz.

19. Diversen:

a. Het is verboden de volgende voorwerpen mee te nemen naar de
locatie van het evenement: alcoholische dranken, drugs, glas, plastic flessen,
blikjes, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen, op straffe van
inbeslagname

b. Klanten kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd
worden. Personen die weigeren zich aan deze fouillering te onderwerpen, kan de
toegang worden geweigerd zonder recht op enige terugbetaling

c. In geen geval wordt de waarde (of een deel van de waarde) van
tickets van laatkomers door Urban Mapping terugbetaald

d. In geval van wijziging van het programma van het evenement,
niet beperkt tot wijzigingen in de samenstelling van het programma of
tijdschema, worden tickets in geen geval terugbetaald of omgewisseld

20. De relatie tussen de klant en Urban Mapping is uitsluitend
onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.